@

HOME CONTACT

contact

"Scheiden in dialoog, en andere moeilijke gesprekken" is de bemiddelingspraktijk van Hilde Floridor. Zij is master in de criminologie en volgde de opleiding "bemiddeling in familiezaken" aan de K.U.Leuven.

 

Adres: Halensebaan 49

            Diest

Telefoon: 014/54.40.30
Gsm :     0476/28.09.25

Email: info@scheidenindialoog.be

 
Het kantoor ligt op 5 min. rijden van afrit 25/E314 te Halen.

 

plan

 
Ruime parking achter het gebouw.

© 2018 SCHEIDEN IN DIALOOG

WEBDESIGN-BB

 

 

 

 

DE INHOUD VAN EEN EOT

  

 

Wat moet er besproken worden om de echtscheiding te bekomen?


Bij een EOT vereist de wetgever een totale overeenkomst wat betreft de goederen en de personen.
Indien in bemiddeling een akkoord bereikt wordt over alle punten die de wet vereist, wordt dit in een juridisch document omgezet. Dit document is de EOT-overeenkomst die samen met het verzoekschrift ingediend wordt om de echtscheiding te bekomen.

In een EOT-overeenkomst onderscheidt men 2 grote delen: de afspraak in verband met de goederen en de afspraak wat betreft de personen.

DEEL 1: AFSPRAAK IN VERBAND MET DE GOEDEREN

Sommige elementen zijn tamelijk eenvoudig, andere vragen een gespecialiseerde aanpak door een accountant of bedrijfsrevisor. Indien nodig zorgen wij voor een expert terzake, tevens zijn wij daarbij aanwezig. Enkel zo kunnen we garanderen dat het belang van beide partijen, ook in deze materies, zijn weerslag vindt in de beslissingen. Voor onze aanwezigheid hierbij wordt geen meerkost gerekend, dit hoort bij onze service.

Bij een EOT staat de wetgever ieder mogelijke verdeling van de goederen toe. Dit neemt niet weg dan we in bemiddeling een billijke verdeling nastreven, zodat niemand zich tekort gedaan voelt.

Nota: bij de verdeling van onroerend goed is een notariële akte verplicht. Deze akte wordt dan bij de in bemiddeling opgestelde EOT gevoegd.

DEEL 2: AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE PERSONEN

In dit deel onderscheidt men de ouderschapsovereenkomst en ook het eventuele onderhoudsgeld voor de ex-huwelijkspartner.

De ouderschapsovereenkomst


Bij echtscheiding maakt een ouderschapsovereenkomst integraal deel uit van een EOT-overeenkomst.  Maar ook bij scheiding na samenwonen stellen wij een ouderschapsovereenkomst op die dan door de jeugdrechter kan gehomologeerd worden.
In verband met de kinderen moet men in een ouderschapsovereenkomst drie zaken regelen: het ouderlijk gezag, het verblijf en de kostenregeling van de kinderen.

Het ouderlijke gezag

Normaal blijft het gezagsco-ouderschap ( zoals het reeds bestond tijdens het huwelijk) gehandhaafd. Enkel in uitzonderlijke gevallen, die tevens goed gemotiveerd dienen te zijn, staat de rechtbank een verandering van het ouderlijke gezag toe.

Gezagsco-ouderschap betekent dat beide ouders samen de belangrijke beslissingen nemen. In de praktijk is dit niet zo evident aangezien men gescheiden leeft. Vandaar dat wij opteren voor het uitschrijven van een zorgplan: er wordt nagedacht over het concrete dagelijkse leven, vanuit de invalshoek: wie doet wat, wie beslist wat alleen, wat beslissen we samen en hoe overleggen we. Door dit goed te bespreken, vermijdt men vele banale conflicten, waar vooral de kinderen erg onder lijden. In Nederland is een zorgplan verplicht, in België, ondanks de vele voordelen, spijtig genoeg nog niet.

De verblijfsregeling

De ouders zijn hier volledig vrij in. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de afstand tussen beide woningen, kan men voor verblijfsco-ouderschap kiezen, namelijk 50/50 (week-week optie).

Verblijfsco-ouderschap is echter niet verplicht: men kan een verblijfsregeling uitwerken zoals men het wenst, maar wel rekening houdend met het belang van het kind. Wat men ook beslist, dit dient zorgvuldig bekeken te worden. Tevens dient men ook de vakanties vast te leggen. Hier dient opgemerkt dat bij veranderende omstandigheden ( buiten de wil om) men de verblijfsregeling steeds kan veranderen via de jeugdrechtbank. Vaak zal men dan ook de kostenregeling moeten herbekijken, aangezien het verblijf een invloed daarop heeft. Hoe kleiner de kinderen, hoe meer kans op verschillende wijzigingen.

De kostenregeling

De wet bepaalt dat beide ouders moeten bijdragen in de kosten. Maar hoeveel kost een kind, hoe berekend en verrekend men dat?

Als richtlijn bij het berekenen van de kosten gebruiken we de calculator van de gezinsbond ( gratis online). Het gaat hier echter over gemiddelden, wat een aanpassing aan de concrete situatie nodig maakt. Eens deze kost berekend is, wordt de verdeling van deze kost over beide ouders bepaald: dit gebeurt in functie van het inkomen en de verblijfstijd van het kind bij elke ouder.

Tot slot volgen de praktische afspraken met betrekking tot de betalingen (eventueel het openen van een kindrekening). Ook de fiscale implicaties van het onderhoudsgeld voor kinderen worden besproken en uitgerekend, indien nodig samen met een accountant.

Ook hier weze opgemerkt dat net zoals de verblijfsregeling, de kostenregeling bij veranderende omstandigheden, buiten de wil om, kan veranderd worden. Dit gebeurt bij de vrederechter, tenzij het samengaat met een wijziging in verblijf, dan moet men zich tot de jeugdrechter wenden.

Onderhoudsuitkeringen tussen ex-partners


Indien er een onevenwicht is tussen de inkomsten van beide en men opteert voor de betaling van een onderhoudsgeld, moet dit in de akte zeer nauwkeurig omschreven worden. Tevens duikt het fiscale aspect ook hier weer op, en zullen de nodige fiscale berekeningen gemaakt worden. Ook hier benadrukken wij dat een billijke regeling de beste garantie is voor minder conflict na scheiding. Tevens wijzen we erop dat men enkel bij echtscheiding op basis van een EOT-overeenkomst kan laten vastleggen dat men nooit in de toekomst onderhoudsgeld zal moeten betalen. Dit laatste geldt niet bij een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO), dus het parcours van twee advocaten die ieder hun cliënt verdedigen voor de rechtbank

 

logo